Android SDK开发手册

容联云SDK 为移动应用提供完善的即时通信功能开发框架,屏蔽其内部复杂细节,对外提供较为简洁的 API 接口,方便第三方应用快速集成即时通信功能。

 SDK分类:

 容联云 IM即时通讯       IM

 容联云 音频                   AU

 容联云 音视频               AUV

 容联云 白板                   WB

 容联云 红包                   RP

 

 本开发手册为您详细介绍Android SDK集成流程。包含: